Aktualności

Środki ochrony indywidualnej

2012-11-29

Środki ochrony indywidualnej Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzy...

Profilaktyczna ochrona zdrowia

2012-06-08

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Przepisy prawa nie przewidują w tym względzie żadnych ulg, stawiając na pierwszym miejscu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środ...

Szkolenia okresowe, częstotliwość i formy ich przeprowadzania

2012-05-29

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: pracodawcy i inne osoby kierujące pra...

Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

2012-05-12

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: szkolenie wstępne, obejmujące: instruktaż ogólny ( szkolenie wstępne ogólne), instruktaż stanowiskowy ( szkolenie wstępne na stanowisku pracy), szkolenie okresowe. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego. Ok...

Szkolenia BHP

2012-04-19

Problematyka szkolenia w zakresie BHP jest uregulowana przez art. 237 2 - 237 5K.p. i dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykon...