Szkolenia okresowe, częstotliwość i formy ich przeprowadzania

Opublikowane: 2012-05-29

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy  i organizatorzy produkcji,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czasokresy i formy szkolenia

 

Lp.

Stanowisko

Forma szkolenia

Pierwsze szkolenie okresowe

Następne szkolenie okresowe - termin

1

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami,        w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Do 5 lat

2

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Instruktaż

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Do 3 lat.

Na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz na rok.

3

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy      i organizatorzy produkcji

 

Seminarium, kurs, samokształcenie kierowane.

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Do 5 lat

4

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby.

Seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Do 5 lat

5

Inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z            odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Do 5 lat.

6

Pracownicy administracyjno - biurowi

Seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Do 6 lat.

 

Egzamin

  • Szkolenie pracodawcy, który będzie wykonywał zadania służby bhp, oraz szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.
  • Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym powyżej mowa, jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
  • Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

Literatura: B. Rączkowski – BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 

W następnych aktualnościach: Profilaktyczna ochrona zdrowia.