Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

Opublikowane: 2012-05-12

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

 • szkolenie wstępne, obejmujące:
 • instruktaż ogólny ( szkolenie wstępne ogólne),
 • instruktaż stanowiskowy ( szkolenie wstępne na stanowisku pracy),
 • szkolenie okresowe.

Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego. Określają szczegółową tematykę, formę realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą- jednostka uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

WAŻNE: Programy szkolenia, na podstawie których były przeprowadzane aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

 Szkolenie wstępne

Instruktaż ogólny – powinien zapoznać pracownika z :

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy,
 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie,
 • uczniowie szkól zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy pracownicy wyżej wymienieni przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy występujących na ich stanowiskach pracy,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

 Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, na którym występuję narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktyczną naukę zawodu.

 Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od:

 • przygotowania zawodowego pracownika,
 • dotychczasowego stażu pracy,
 • zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Dla pracowników administracyjno – biurowych nie może być krótszy niż 2 godziny, a dla pracowników na stanowiskach robotniczych krótszy niż 8 godzin.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:

 • pracodawca lub osoba kierująca pracownikami ( np. brygadzista, mistrz, kierownik), wyznaczona przez pracodawcę oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

 

 • Literatura: B. Rączkowski – BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 

W następnych aktualnościach: Szkolenia okresowe, częstotliwość i formy ich przeprowadzania.