Szkolenia BHP

Opublikowane: 2012-04-19

Problematyka szkolenia w zakresie BHP jest uregulowana przez art. 237 2 - 237 5K.p. i dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności.

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest także obowiązany:

  • odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i okresowo je powtarzać,
  • na własny koszt i w czasie pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia  w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę,
  • zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy przy wykonywanej pracy,
  • w razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o  zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

BARDZO WAŻNE

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia BHP

Pracownik jest zobowiązany:

  • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W następnych aktualnościach – Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP