Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opublikowane: 2012-11-29

Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (J.t.Dz.U.2009r. Nr178p0z.1380 z późn.zm.) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

  • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
  • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażenia ich w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U.Nr 109,poz719),  które w § 6 nakłada na właścicieli, zarządcy lub użytkowników obiektów obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją określa:

1)  warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków  technicznych   obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2)     określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

3)     sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4)     sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5)     warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6)     sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7)     zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8)     plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących przede wszystkim:

a)     powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b)     odległości od obiektów sąsiadujących,

c)     parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d)     występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),

e)     kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji  i w poszczególnych pomieszczeniach,

f)      lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g)     podziału obiektu na strefy pożarowe,

h)     warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i)   miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j)      wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k)     hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l)      dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9)     wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących.